سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی شاهرود منصوب شد

d8b3d8b1d9bed8b1d8b3d8aa d8acd8afdb8cd8af d8afd8a7d986d8b4daafd8a7d987 d8b9d984d988d985 d9bed8b2d8b4daa9db8c d8b4d8a7d987d8b1d988d8af 61c4593fced48

عامل/سمنان طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، دکتر شیبانی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی شاهرود منصوب و از خدمات دکتر چمن رئیس پیشین این دانشگاه تقدیر شد.

با ابلاغ حکمی از سوی دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حسین شیبانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود به سمت سرپرست این دانشگاه منصوب شد.

در متن این حکم انتصاب خطاب به دکتر شیبانی آمده است؛ خدمتگزاران در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فرصتی مغتنم و نعمتی بزرگ است که خداوند متعال به بندگان خویش عطا فرموده و شکر نعمت است که از این فرصت گرانقدر در جهت خدمت به مردم شریف میهن اسلامی نهایت استفاده به عمل آید. در این راستا و با توجه به تعهد تخصص و سوابق علمی و اجرایی ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود منصوب می شوید تا با رعایت مقررات قانونی و شرعی انجام وظیفه نماید. در ادامه ابراز امیدواری شده است، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اتکال به خداوند متعال حمایت و پشتیبانی دولت مردمی، فسا ستیزی و عدالت محور و با استفاده از نیروهای متخصص، متعهد و انقلابی در انجام این رسالت خطیر موفق و موید باشد.
دکتر شیبانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و معاونت درمان این دانشگاه را در کارنامه کاری خود دارد.
به گزارش عامل- دکتر رضا چمن رئیس پیشین علوم پزشکی شاهرود، پیش از این طی نامه ای به وزیر بهداشت درخواست کرده بود که با استعفای وی موافقت شود.
وی در نامه ای به وزیر بهداشت نوشته بود: 
اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﭼﻤﻦ – اﺳـﺘﺎد اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۹۶در ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺎﻫﺮود ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺗﻼش ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎران ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﺳـﺨﺖ ﮐﻮش، اﯾﻦ داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺎ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی ارزﻧﺪه در زﻣﺮه داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ در ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺤﻤﺪاﷲ در اﻣﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺟﺎﻧﻔﺮﺳﺎی ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﯿﺖ، در اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔـﺎق ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻄﻠﻮب و ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻗﺪرﺷﻨﺎس اﯾﻦ دﯾﺎر، در ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران در ” ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ” ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی را ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪه و در دﺳﺖ اﺟﺮا دارﯾﻢ.

اﻣﺎ اﯾﻨﮏ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﺬار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻼش ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎﯾﻢ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ داﻧﺸـﮕﺎه در اوج ﻗﺮار دارد وﻇﯿﻔﻪ اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧـﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺳـﺘـﻌﻔﺎﯾﻢ را ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ برﺣﺴﺐ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
انتهای پیام

kajart

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

کشف ۷۰ دنیای بیگانه سرگردان و بدون ستاره در کهکشان راه شیری

پ دی ۲ , ۱۴۰۰
ستاره‌شناسان به تازگی ۷۰ دنیای بیگانه بدون ستاره جدید را کشف کرده‌اند و می‌گویند ممکن است چندین میلیارد از این سیارات غول پیکر شناور و آزاد وجود داشته باشد. به گزارش عامل و به نقل از آی‌ای، طبق مطالعه جدیدی که در مجله Nature Astronomy منتشر شده است، گروهی از […]
daa9d8b4d981 dbb7dbb0 d8afd986db8cd8a7db8c d8a8db8cdaafd8a7d986d987 d8b3d8b1daafd8b1d8afd8a7d986 d988 d8a8d8afd988d986 d8b3d8aad8a7d8b1 61c45945555bb

خبرهای فوری

نویسنده

نوید رستم نژاد

لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.